ALGEMENE VOORWAARDEN (1 januari 2018)

Artikel 1: Definities

1.1 Planning Vision:
Planning Vision. gevestigd te Oegstgeest, Endegeesterstraatweg 9, hierna te noemen:
“Planning Vision”

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Planning Vision heeft geadviseerd, enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overige Adviseurs:|
De al dan niet in de uitoefening van een beroep handelende adviseur of instelling op financieel, juridisch, fiscaal, verzekering-, belegging- of enig ander gebied, die Opdrachtgever – al dan niet op introductie van Planning Vision – ten aanzien van diens financieel-economische aangelegenheden in brede zin adviseert, of producten of diensten levert.

1.4 Opdracht:
De al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht door Opdrachtgever aan Planning Vision om te adviseren over zijn of haar financiële situatie.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Planning Vision en een Opdrachtgever waarop Planning Vision deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Planning Vision, voor de uitvoering waarvan door Planning Vision derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Planning Vision en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Planning Vision zonder voorbehoud
en schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Planning Vision en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Planning Vision niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Planning Vision in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Planning Vision zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Planning Vision kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Planning Vision daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Planning Vision anders aangeeft.

Artikel 4: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, en uitvoering.

4.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Planning Vision wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Planning Vision een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Planning Vision is bevoegd om aan haar
verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

4.2 Een overeenkomst tussen Planning Vision en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Planning Vision opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.4 Planning Vision zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.5 Planning Vision is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Planning Vision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Planning Vision worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Planning Vision zijn verstrekt, heeft Planning Vision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Planning Vision ter beschikking heeft gesteld. Planning Vision is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat Planning Vision is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.7 Alle aan Planning Vision verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Planning Vision en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Planning Vision werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

4.8 Aan Planning Vision verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Planning Vision, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Planning Vision is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Planning Vision
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Planning Vision kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Voorts is Planning Vision bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Planning Vision kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Planning Vision op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Planning Vision de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien Planning Vision tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Planning Vision gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Planning Vision gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Planning Vision, zal Planning Vision in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Planning Vision extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Planning Vision anders aangeeft.

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Planning Vision vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Planning Vision op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Planning Vision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Planning Vision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Planning Vision niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Planning Vision of van derden daaronder begrepen. Planning Vision heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Planning Vision zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Planning Vision kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4 Voor zoveel Planning Vision ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Planning Vision gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

7.1 Planning Vision zal aan Opdrachtgever voor haar diensten een vast honorarium of uurtarief overeenkomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.2 Facturen van Planning Vision dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Planning Vision voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Planning Vision is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Planning Vision heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Planning Vision kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Planning Vision kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Planning Vision aanleiding geeft, is Planning Vision bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen
heeft verschaft.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en know How

8.1 Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur etc. die door Planning Vision aan Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Planning Vision. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs.

8.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs te kopiëren, aan derden
te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij Planning Vision uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Planning Vision is slechts aansprakelijk voor schade die aan   haar opzet of grove schuld te wijten is.

9.2 Planning Vision is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

9.3 Planning Vision is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Planning Vision gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Planning Vision kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

9.4 Planning Vision is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Planning Vision verzonden (email)berichten Planning Vision niet hebben bereikt.

9.5 Planning Vision is niet aansprakelijk voor de vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voorvloeiend uit de adviezen van Overige Adviseurs. Evenmin is Planning Vision aansprakelijk voor facturen die Overige Adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het in dit lid bepaald geldt oog indien Overige Adviseurs, Opdrachtgever zijn gaan adviseren via introductie door Planning Vision.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart Planning Vision volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van Opdrachtgever door Planning Vision uit hoofde van deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van Planning Vision.

9.7 De aansprakelijkheid van Planning Vision is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Planning Vision wordt uitgekeerd.

9.8 Planning Vision bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden kan inroepen, mede ten behoeve van haar directeuren, ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

9.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Planning Vision ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

9.10 Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en/of derden Planning Vision aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

Artikel 10: Communicatie

10.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Planning Vision heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Planning Vision heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

10.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Planning Vision verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Planning Vision gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Planning Vision het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

10.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Planning Vision heeft bekend gemaakt, mag Planning Vision erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e- mailadres.

Artikel 11: Inschakeling Overige Adviseurs

11.1 Voor zover Planning Vision bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van Overige Adviseurs zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  Planning Vision is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze adviseurs.

11.2 Facturen van Overige Adviseurs kunnen niet aan Planning Vision in rekening worden gebracht en Planning Vision is nimmer gehouden deze al dan niet voor Opdrachtgever te voldoen.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Zolang de adviesrelatie tussen Planning Vision en Opdrachtgever duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, zal Planning Vision geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van Opdrachtgever, en waarvan Planning Vision weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op Planning Vision rustende wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen.

12.2 Na het einde van de adviesrelatie en na voldoening van alle bedragen die Opdrachtgever aan Planning Vision verschuldigd is, zal Planning Vision na verzoek van Opdrachtgever alle originele bescheiden van Opdrachtgever retourneren aan Opdrachtgever. Planning Vision behoudt zich het recht voor om ten behoeve van haar eigen dossier kopieën van deze originele documenten achter te houden.

Artikel 13: Verval van recht

13.1 Klachten met betrekking tot door Planning Vision verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Planning Vision, te worden ingediend bij Planning Vision. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

13.2 Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en/of derden Planning Vision aansprakelijk houdt/houden verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Planning Vision en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Planning Vision en Opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Planning Vision, behoudens indien Planning Vision als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter vande woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Diversen

15.1 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Planning Vision en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

15.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Planning Vision slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Planning Vision en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

15.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

15.4 Planning Vision is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Planning Vision tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Planning Vision genoemde datum