Privacy- en Cookie Statement | Planning Vision BV

Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens

De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor u als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben worden gevraagd. Uiteraard kan het voorkomen dat u dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Het kan ook zijn dat u helemaal uit onze database wil gehaald. Uiteraard prima. Laat het ons dan even weten, zodat we het kunnen aanpassen. Klaar voor het stoffige gedeelte? Daar gaat ‘ie dan;

Planning Vision BV respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement.

Cookies

Op de website van Planning Vision BV maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van onze website om onze website daarmee te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren en speciale aanbiedingen te doen;
 • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Planning Vision verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Planning Vision van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Planning Vision in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Planning Vision ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Planning Vision verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Planning Vision, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Plannung Vision. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Planning Vision. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Planning Vision gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Planning Vision zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Planning Vision zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Planning Vision verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Planning Vision gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Beveiliging
Planning Vision BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Planning Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Wij slaan uw gegevens op in de Cloud. Iedere persoon die bij Planning Vision toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Planning Vision gebruik maakt van de diensten van derden, zal Planning Vision in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Planning Vision u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via [email protected].

Vragen? Neem contact met ons op!
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Planing Vision BV via: [email protected]

Planning Vision BV behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Dit Privacy Statement is voor het eerst gepubliceerd in november 2015 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Contactgegevens:
Planning Vision B.V.
Endegeesterstraatweg 9
2342 AJ Oegstgeest
KVK: 63550458
Tel: 06 46 18 94 06

Paul Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Planning Vision BV
Hij is te bereiken via [email protected]